Projekty UE


 

Turnusy po udarze mózgu

Uprzejmie informujemy, że Twoja Klinika Sp. z o.o. w dniu 17.09.2018 roku rozpoczyna rekrutację uzupełniającą uczestników w ramach projektu pt.: „Opieka medyczno-opiekuńcza mieszkańców pow. brzezińskiego”, przy czym rozpoczynający się w ww. dniu nabór dotyczył będzie 12 miejsc (6 osób niesamodzielnych i 6 opiekunów tych osób) w projekcie oraz listy rezerwowej. Wskazujemy, że w związku z brakiem posiadania w chwili obecnej odpowiedniej liczby personelu, który pozwalałby na objęcie projektem wszystkich uczestników jednocześnie, niezwłocznie po ustaleniu odpowiednich zasobów kadrowych będziemy sukcesywnie obejmować opiekę kolejne osoby.

Przyjmowanie zgłoszeń: 17.09.-21.09.2018r.

Biuro Projektu mieści się przy ul. Sienkiewicza 87, 95-060 Brzeziny
tel.: 574 646 207, e-mail: biuro@bremed.com.pl
Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00

Czas trwania projektu: 1 czerwiec 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne; Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT
Projekt realizowany jest w obszarze:
Pielęgniarska opieka długoterminowa wraz z rehabilitacją osób niesamodzielnych na terenie powiatu brzezińskiego.

Projekt zakłada objęcie pielęgniarską opieką długoterminową oraz kompleksowym usprawnianiem w ramach rehabilitacji świadczonej w warunkach domowych 12 osób niesamodzielnych oraz wsparciem psychologicznym i szkoleniowym 12 osób – opiekunów osób niesamodzielnych.

Projekt obejmuje:
Dla osób niesamodzielnych: konsultacje lekarza, ocenę stopnia niesamodzielności w skali Barthel, pielęgniarską opiekę długoterminową, rehabilitację domową.
Dla opiekunów osób niesamodzielnych: szkolenia medyczne z opieki nad osobami niesamodzielnymi, wsparcie psychologiczne.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Do projektu zakwalifikowane mogą zostać osoby:
niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, uzyskując wg. Skali Barthel ocenę niższą niż 60 pkt,
opiekunowie i rodziny osób niesamodzielnych
osoby zamieszkałe na terenie powiatu brzezińskiego.

Dokumenty do pobrania dla Pacjenta

1. Regulamin projektu

2. Formularz rekrutacyjny

3. Formularz rekrutacyjny, opiekun

4. Oświadczenie WUP

5. Oświadczenie o niekorzystaniu

6. Skierowanie do objecia opieka dlugoterminowa

7. Ocena wg. skali barthel

Dokumenty do pobrania dla Personelu

1. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/9.2.2/2018 usługi pielęgniarskie

2. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/9.2.2/2018 fizjoterapia domowa

3. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/9.2.2/2018 usługi lekarza rehabilitacji- rozeznanie rynku

4. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/9.2.2/2018 usługi psychologa – rozeznanie rynku

5. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/9.2.2/2018 usługi pielęgniarskie

6. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/9.2.2/2018 fizjoterapia domowa

7. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08/9.2.2/2018 usługi pielęgniarskie

8. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09/9.2.2/2018 fizjoterapia domowa

 

 

Data publikacji 05.09.2018