Projekty UE


 

Turnusy po udarze mózgu

Uprzejmie informujemy, że Twoja Klinika Sp. z o.o. realizuje  projekt pt.: „Opieka medyczno-opiekuńcza mieszkańców pow. brzezińskiego”.Wskazujemy, że w związku z brakiem posiadania w chwili obecnej odpowiedniej liczby personelu, który pozwalałby na objęcie projektem wszystkich uczestników jednocześnie, niezwłocznie po ustaleniu odpowiednich zasobów kadrowych będziemy sukcesywnie obejmować opiekę kolejne osoby.

 

Biuro Projektu mieści się przy ul. Sienkiewicza 87, 95-060 Brzeziny
tel.: 574 646 207, e-mail: biuro@bremed.com.pl
Biuro projektu jest czynne we wtorki i czwartki w godzinach 10:00-15:00

Czas trwania projektu: 1 czerwiec 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne; Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT
Projekt realizowany jest w obszarze:
Pielęgniarska opieka długoterminowa wraz z rehabilitacją osób niesamodzielnych na terenie powiatu brzezińskiego.

Projekt zakłada objęcie pielęgniarską opieką długoterminową oraz kompleksowym usprawnianiem w ramach rehabilitacji świadczonej w warunkach domowych 12 osób niesamodzielnych oraz wsparciem psychologicznym i szkoleniowym 12 osób – opiekunów osób niesamodzielnych.

Projekt obejmuje:
Dla osób niesamodzielnych: konsultacje lekarza, ocenę stopnia niesamodzielności wg skali Barthel, pielęgniarską opiekę długoterminową, rehabilitację domową, dzienny pobyt w Zakładzie/Ośrodku Rehabilitacji.
Dla opiekunów osób niesamodzielnych: szkolenia medyczne z opieki nad osobami niesamodzielnymi, wsparcie psychologiczne.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Do projektu zakwalifikowane mogą zostać osoby:
niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, uzyskując wg. Skali Barthel ocenę niższą niż 60 pkt,
opiekunowie i rodziny osób niesamodzielnych
osoby zamieszkałe na terenie powiatu brzezińskiego.

INFORMACJA NA TEMAT SZCZEGÓŁOWYCH HARMONOGRAMÓW UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

INFORMACJA NA TEMAT SZCZEGÓŁOWYCH HARMONOGRAMÓW UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU (marzec)

INFORMACJA NA TEMAT SZCZEGÓŁOWYCH HARMONOGRAMÓW UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU (kwiecień)

Dokumenty do pobrania dla Pacjenta

1. Regulamin projektu

2. Formularz rekrutacyjny

3. Formularz rekrutacyjny, opiekun

4. Oświadczenie WUP

5. Oświadczenie o niekorzystaniu

6. Skierowanie do objecia opieka dlugoterminowa

7. Ocena wg. skali barthel

Dokumenty do pobrania dla Personelu

1. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/9.2.2/2018 usługi pielęgniarskie

2. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/9.2.2/2018 fizjoterapia domowa

3. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/9.2.2/2018 usługi lekarza rehabilitacji- rozeznanie rynku

4. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/9.2.2/2018 usługi psychologa – rozeznanie rynku

5. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/9.2.2/2018 usługi pielęgniarskie

6. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/9.2.2/2018 fizjoterapia domowa

7. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08/9.2.2/2018 usługi pielęgniarskie

8. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09/9.2.2/2018 fizjoterapia domowa

9. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/9.2.2/2019

10. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/9.2.2/2019

11. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/9.2.2/2019

12. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2.2/2019 w trybie rozeznania rynku

13. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/9.2.2/2019 w trybie rozeznania rynku

14. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/9.2.2/2019 w trybie rozeznania rynku

15. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/9.2.2/2019

 

Data publikacji 05.09.2018